اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

شرح وظایف اداره بازرسی

معرفی

مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات، بعنوان یکی ازمدیریت های ستادی دانشکده و زیر نظر مستقیم رئیس دانشکده در محورهای ارزیابی عملکرد، بازرسی از واحدهای تابعه دانشکده و نیز پیگیری شکایات مرتبط با ارائه خدمات مختلف در واحدهای مذکور ایفای نقش می کند. این مدیریت در راستای وظیفه نظارتی خود، عملکرد کلیه واحدهای تابعه دانشکده را بطور محسوس و نامحسوس مورد ارزیابی قرار داده و گزارشات خود را پس از بررسی کارشناسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات موجود، بصورت مستقیم به رؤیت ریاست محترم دانشکده و یا معاونین ذیربط می رساند، تا با دریافت نظرات ارشادی ایشان تا حد امکان نسبت به رفع مشکلات اقدامات لازم صورت گیرد. بر اساس قوانین موجود ارتباط مستقیمی با دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین اداره کل بازرسی استان خوزستان داشته و حسب مورد گزارشاتی را به منظور پیگیری اصلاح قوانین یا آئین نامه های ناقص یا مغایر با هم برای مراجع ذیربط ارسال می کند.

شرح وظایف واحد بازرسی

تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و یا موردی از واحدهای استانی برای سنجش میزان «مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها،دستورالعملها وضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دانشکده

 • بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع
 • تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه برای اطلاع رییس دانشکده از عملکرد واحدهای مختلف
 • برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجی دستگاه ها و رسانه های جمعی و مطبوعات
 • تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مدیریت ها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده
 • کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان وارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و ریاست دانشکده
 • آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دانشکده
 • اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط

وظایف واحد پاسخگویی به شکایات

 • دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین ) از واحدها و کارکنان دانشکده
 • بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
 • بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور
 • پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان
 • جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای ریاست دانشکده و سازمان بازرسی کل کشور به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد
 • پیگیری نتایج گزارش های تهیه شده
 • پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان.