اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

معرفی پرسنل اداره بازرسی

نام و نام خانوادگی:
حسن مظفر
رشته تحصیلی
لیسانس بهداشت محیط
پست سازمانی:
مسئول بازرسی، ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات
ایمیل:
bazrasi_behbahan@yahoo.com
شماره تماس:
09169722988
نام و نام خانوادگی:
مهدی زمانی
رشته تحصیلی
لیسانس کامپیوتر
پست سازمانی:
پست سازمانی: کارشناس اداره پاسخگویی به شکایات
شماره تماس:
09374488485